Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ո՞ վ կարող է դառնալ Օրիֆլեյմի Խորհրդատու

Ո՞ վ կարող է դառնալ Օրիֆլեյմի Խորհրդատու

14 տարին լրացած, անձնագիր ունեցող յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացի:

Այլ երկրների քաղաքացիները գրանցվելիս պետք է նշեն անձնագրի տվյալները: Արտասահմանյան անձնագիրը պետք է լինի անգլերեն լեզվով կամ առկա լինի Ձեր երկրի անձնագրի՝ նոտարական վավերացմամբ թարգմանությունը: