Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ի՞նչ է Oriflame դրամապանակը

Oriflame դրամապանակը օնլայն հաշիվ է Մասնակիցների և Բրենդ-գործընկերների համար, որը հետևում է Oriflame-ի կուտակված զեղչերը (Զեղչի իրավունք (Մասնակիցների համար) և Հրավերի զեղչ)

Oriflame դրամապանակի բալանսը կարող ես տեսնել Oriflame հավելվածներում: