Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Որտե՞ղ կարող եմ ավելացնել/փոխել էլ.փոստը (e-mail)

Որտե՞ղ կարող եմ ավելացնել/փոխել էլ.փոստը (e-mail) :

  1. «Իմ Պրոֆիլը» բաժնում անցիր «Պրոֆիլի կարգավորումներ», «Իմ տվյալներ» բաժին
  2. Ընտրիր «Իմ կոնտակտները», email, փոխել նոր email-ով
  3. Մուտքագրիր նոր email-ը, սեղմիր պահպանել
  4. Նոր էլ. հասցեի ակտիվացման հրահանգը կստանաս նշված email-ին, անցիր «Հաստատել email» հղումով
  5. Քո email-ը փոխված է: