Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Գլխավոր
 2. Օգնություն
 3. Առանցքային արտադրանքներ, ծրագրեր, գործիքներ
 4. Ի՞նչպես է աշխատում Wellness Life+ բաժանորդագրությունը: Ի՞նչու է Wellness Life+ բաժանորդագրության 4-րդ քայլը վճարովի:

Ի՞նչպես է աշխատում Wellness Life+ բաժանորդագրությունը: Ի՞նչու է Wellness Life+ բաժանորդագրության 4-րդ քայլը վճարովի:

1 քայլ

 • Դուք ստանում եք ապրանքները տուփի մեջ
 • Ձեռքբերումների օրագիր
 • Շեյքեր և չափիչ գդալ
 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է ամբողջ գնով և ամբողջական ԲՄ-ներով

   

 

քայլ

 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է ամբողջ գնով և ամբողջական ԲՄ-ներով

քայլ

 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է ամբողջ գնով և ամբողջական ԲՄ-ներով

   

 

քայլ

 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է անվճարբայց ամբողջական ԲՄ-ներով

   

 

քայլ

 • Ձեռքբերումների օրագիր
 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է 30% զեղչով և ամբողջական ԲՄ-ներով

քայլ

 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է 30% զեղչով և ամբողջական ԲՄ-ներով

քայլ

 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է 30% զեղչով և ամբողջական ԲՄ-ներով

քայլ

 • Ապրանքներ բաժանորդագրությամբ
 • Հավաքածուն գալիս է 30% զեղչով և ամբողջական ԲՄ-ներով

WellnessLifeծրագրի մասին ավելի ծատ տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք WELLNESS LIFE + ԾՐԱԳԻՐ էջը