Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Օգնություն
  3. Վճարում
  4. Կարո՞ղ եմ վճարել պատվերի գումարը ՝ այն ստանալու պահին:

Կարո՞ղ եմ վճարել պատվերի գումարը ՝ այն ստանալու պահին:

Այո, եթե պատվերի առաքումը ՍԿ կամ ՕՍԿ է: 

Մյուս բոլոր դեպքերում վճարումը հարկավոր է կատարել նախօրոք, քանի որ պատվերների առաքումը կատարվում է վճարումից հետո: