Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Օգնություն
  3. Վճարում
  4. Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ` վճարումս կատարվել է, թե՞ ոչ

Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ` վճարումս կատարվել է, թե՞ ոչ

Վճարման մասին տեղեկատվությունն ու հաշվեկշիռը կարող ես ստուգել Պատվերների պատմություն բաժնում: