Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Առաքման ժամկետներ

Առաքման ժամկետները կախված են առաքման տարբերակի ընտրությունից. Պատվեր կատարելիս՝ առաքման տարբերակն ընտրելուց հետո, կարող ես տեսնել առաքման մոտավոր ժամկետը:

  • ՍԿ հաջորդ աշխատանքային օրը՝ 13:00-ից 
  • ՕՍԿ  1-21 օր, անհրաժեշտ է ճշտել ՕՍԿ մենեջերից 
  • Տուն առաքում հաջորդ աշխատանքային օրը՝ վճարումից հետո 
  • ՀայՓոստ բաժանմունքներ պատվերը վճարելուց հետո 2-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
  • Սմարթ լոքերներ պատվերը վճարելուց հետո 2-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում