Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Պատվերի պահպանման ժամկետներ

Պատվերի պահպանման ժամկետը կախված է առաքման ընտրությունից

  • ՕՍԿ՝ անհրաժեշտ է ճշտել ՕՍԿ մենեջերից
  • Առաքում տուն՝ 3 օր
  • ՀայՓոստ բաժանմունքներ՝ անհրաժեշտ է ճշտել ՀայՓոստի բաժանմունքից
  • Սմարթ-Լոքերներ՝ 2 օր
  • Կենտրոնական գրասենյակ. Չվճարված պատվերները՝ 3 օր, վճարված պատվերները՝ 1 շաբաթ