Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Օգնություն
  3. Հայց-պահանջներ և վերադարձեր
  4. Ո՞ր դեպքերում է կարելի կատարել վերադարձ

Ո՞ր դեպքերում է կարելի կատարել վերադարձ

Եթե պատվերում կա 

  • Վնասված արտադրանք
  • Պատվիրված արտադրանքի փոխարեն ստացել եք մեկ այլ արտադրանք
  • Ավելորդ արտադրանք պատվերում
  • Ժամկետնանց արտադրանք
  • Ալերգիկ ռեակցիա   
Արտադրանքը վերադարձնել կարող եք Կենտրոնական գրասենյակում: