Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Գլխավոր
  2. Օգնություն
  3. Հայց-պահանջներ և վերադարձեր
  4. Ինչպե՞ս վերադարձնել արտադրանքը պահեստ:

Ինչպե՞ս վերադարձնել արտադրանքը պահեստ:

  •  Անձնական պրոֆիլում ձևակերպիր հայց-պահանջ
  • Վերադարձրու արտադրանքը Կենտրոնական գրասենյակ կամ այն ՕՍԿ , որտեղից ստացել ես պատվեը: 

Արտադրանքը պահեստում գտնվելու պահից ի վեր հայց-պահանջի մշակման ժամկետը 3 աշխատանքային օր է: