OnColour աչքեր

Ընդգծի՛ր հայացքիդ յուրատիպությունը On Colour աչքերի համար նախատեսված միջոցների օգնությամբ՝ համադրելով ստվերաներկերի գույները, փորձարկելով գծաներկը և կերպարանափոխելով թարթիչները: