Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Ֆինանսական հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվությունները կարող եք ներբեռնել՝ սեղմելով ներքևում նշված հղումներին:

Տարեկան հաշվետվություն 2015 թ. (pdf)

Տարեկան հաշվետվություն 2016 թ. (pdf)

Տարեկան հաշվետվություն 2017 թ. (pdf)

Տարեկան  հաշվետվություն  2018 թ. (pdf)

Տարեկան հաշվետվություն 2019Թ. (pdf)

Տարեկան հաշվետվություն 2020թ. (PDF)

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2021Թ. (PDF)